headerphoto

Κ?ντρο Πληροφορικ?ς

Αγαπητο? Φ?λοι και Φ?λες,

Οι συνεχ?ς αυξαν?μενες αν?γκες για εκπα?δευση και ενημ?ρωση στο κ?σμο της πληροφορικ?ς μας οδ?γησαν στην απ?φαση να οργαν?σουμε την δραστηρι?τητα του Κ?ντρου Πληροφορικ?ς ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΛΙΑ προσφ?ροντας υψηλ? επ?πεδο γν?σεων, αποτελεσματικ? εξυπηρ?τηση, καλ?ς τιμ?ς και φιλικ? περιβ?λλον.

Ε?ναι γνωστ? ?τι οι Υπολογιστ?ς ?χουν εισχωρ?σει σε κ?θε πτυχ? του σημερινο? ψηφιακο? κ?σμου. Ε?ναι απαρα?τητο εφ?διο σταδιοδρομ?ας για κ?θε πολ?τη που αναζητ? εργασ?α ? επαγγελματικ? εξ?λιξη στον ιδιωτικ? ? στο δημ?σιο τομ?α. Η πιστοπο?ηση στους Ηλεκτρονικο?ς Υπολογιστ?ς αποτελε? ?να σημαντικ? προσ?ν για το βιογραφικ? αλλ? και για την καθημεριν? ζω?.

Η πιστοπο?ηση στους Η/Υ βελτι?νει το επ?πεδο δεξιοτ?των του κατ?χου, στην Πληροφορικ? και του παρ?χει διεθν?ς αναγνωρισμ?να τυπικ? προσ?ντα. Παρ?λληλα, αποδεικν?εται απαρα?τητη σε επιχειρ?σεις και οργανισμο?ς, στο δημ?σιο ? ιδιωτικ? τομ?α, που επιθυμο?ν να αξιολογ?σουν το επ?πεδο γν?σεων του δυναμικο? τους, να επιβεβαι?σουν το επ?πεδο δεξιοτ?των των υποψ?φιων στελεχ?ν τους αλλ? και να αυξ?σουν την παραγωγικ?τητα της επιχε?ρησης.

Το Κ?ντρο Πληροφορικ?ς ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΛΙΑ δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο της Πληροφορικ?ς τα τελευτα?α 10 χρ?νια παρ?χοντας εκπα?δευση με τις πλ?ον σ?γχρονες μεθ?δους διδασκαλ?ας.

Σκοπ?ς μας ε?ναι να γ?νουμε αυτο? που θα σας βοηθ?σουν να σχηματ?σετε τη σωστ? εικ?να για τους υπολογιστ?ς, μαθα?νοντας σας ?λα εκε?να τα προγρ?μματα που θα σας ε?ναι απαρα?τητα στην χρ?ση τους.

Γιατ? να προτιμ?σετε το κ?ντρο μας;

 • Τα μαθ?ματα παραδ?δονται σε αυστηρ? ολιγομελ? τμ?ματα, σε ?να σ?γχρονο και μοντ?ρνο περιβ?λλον.
 • Ο κ?θε μαθητ?ς εργ?ζεται στον προσωπικ? του υπολογιστ?.
 • Το πρ?γραμμα σπουδ?ν ?χει διαμορφωθε? απ? εξειδικευμ?νους στην πληροφορικ? και την παιδαγωγικ? επιστ?μονες.
 • Ειδικευμ?νοι εκπαιδευτ?ς με φροντιστηριακ? πε?ρα και σ?γχρονες μεθ?δους διδασκαλ?ας.
 • Τα προγρ?μματα υποστηρ?ζονται απ? τελευτα?ας γενι?ς λογισμικ? και τεχνολογικ? εξοπλισμ?.
 • Ταχ?ρρυθμα τμ?ματα σε ?λα τα επ?πεδα και σε ωρ?ρια που να σας βολε?ουν.
 • Εκμ?θηση Τυφλο? Συστ?ματος Πληκτρολ?γησςη
 • Υπ?ρχει δυνατ?τητα απερι?ριστης εξ?σκησης στους χ?ρους της σχολ?ς και πρ?σβασης στο Internet.
 • Συχν?ς εξετ?σεις ?στε στο τ?λος κ?θε εν?τητας να υπ?ρχει και η δυνατ?τητα εξ?τασης.
 • Υψηλ? ποσοστ? επιτυχ?ας στις Πιστοποι?σεις.
 • Διεξ?γονται τεστ προσομο?ωσης εξετ?σεων σε ?λα τα επ?πεδα.
 • Μαθ?ματα σε Core και Advanced (Expert) επ?πεδο.
 • Διεξ?γονται σεμιν?ρια και εργαστηριακ?ς ασκ?σεις για φοιτητ?ς μετ? απ? συνενν?ηση.

Οι εγγραφ?ς για τα μαθ?ματα Πληροφορικ?ς γ?νονται καθ' ?λη τη δι?ρκεια της χρονι?ς και απευθ?νονται σε:

  • Μαθητ?ς Δημοτικο? - Γυμνασ?ου - Λυκε?ου
  • Φοιτητ?ς
  • Εν?λικες
  • Επαγγελματ?ες - Στελ?χη Επιχειρ?σεων
  • Ιδιωτικο?ς και Δημ?σιους Υπαλλ?λους